"Binnenlands vervoer geschiedt volgens de Algemene Vervoercondities (AVC), steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Grensoverschrijdend vervoer geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam met toepassing van Nederlands recht. Betaling binnen 30 dagen. Op verzoek zenden wij genoemde voorwaarden kosteloos toe. Deze kunt u ook hieronder lezen en eventueel downloaden.